Rocklina.cz - Nápověda pro vyhledávání akcí

Nápověda pro vyhledávání akcí

> Zadejte kritéria pro vyhledání akce a stiskněte tlačítko Vyhledat

> Podržením kurzoru myši nad příslušným polem zobrazíte nápovědu pro toto pole

> Pro pohyb mezi poli vyhledávacího formuláře lze použít tlačítko Tabulátor (někdy bývá označeno dvěma šipkami)

> Do výsledného seznamu budou vybrány záznamy, které splňují všechna zadaná kritéria současně


Pole Začátek období

Datum začátku období, které vás zajímá, ve formátu dd.mm.rrrr. Formát však není nutné striktně dodržovat; pokud vynecháte rok, doplní se aktuální, pokud zadáte pouze den, aktuální měsíc a rok se doplní automaticky. Pokud zůstane pole nevyplněno, doplní se aktuální datum.
Příklad: Je říjen a začátek období, které nás zajímá je 16.10.2009. Protože se jedná o aktuální měsíc, stačí do tohoto pole vepsat číslo 16.


Pole Konec období

Datum konce období, které vás zajímá, ve formátu dd.mm.rrrr. Formát však není nutné striktně dodržovat; pokud vynecháte rok, doplní se aktuální, pokud zadáte pouze den, aktuální měsíc a rok se doplní automaticky. Pokud zůstane pole nevyplněno, doplní se datum o čtrnáct dní vyšší než začátek období.
Příklad: Je říjen a konec období, které nás zajímá je 18.10.2009. Protože se jedná o aktuální měsíc, stačí do tohoto pole vepsat číslo 18.


Pole Druh

Pomocí tohoto pole můžete zúžit výběr pouze na určitý druh akcí, přičemž Open Air jsou nekryté festivaly, Koncerty jsou akce s počtem kapel 4 nebo méně a Festivaly jsou kryté akce s počtem kapel 5 nebo více.


Pole Vstupné

Do pole Vstupné je možné zadat, zda má být cena hledaných akcí větší, menší nebo rovná určité hodnotě. Pokud je vstupné odstupňováno (stání, sezení, předprodej, na místě…), uvádí se nejnižší cena k dostání na místě. U některých akcí lze detaily o cenách nalézt v poznámce, u ostatních je lze posléze dohledat přechodem na web pořadatele. Pokud je uvedená částka 100,- může se jednat pouze o přibližnou cenu, protože pořadatel cenu neuvádí nebo v okamžiku aktualizace naší databáze nebyla uvedena. Příklad: Zajímají nás pouze velké koncerty. Změníme znaménko na -je větší- a do pole vepíšeme částku 250.


Pole Kapel

Do pole Kapel je možné zadat, zda má být počet kapel na akci větší, menší nebo rovný určité hodnotě. Příklad: Zajímají nás pouze koncerty s počtem kapel vyšším než tři. Změníme znaménko na -je větší- a do pole vepíšeme číslo 3.


Pole Tvrdost

Do pole Tvrdost je možné zadat, jak tvrdé žánry se mají na akci vyskytovat. Příklad: Zajímají nás pouze akce se středně tvrdými žánry. Změníme znaménko na -rovná se- a v rozbalovací nabídce zvolíme číslo 2.


Pole Název

Pomocí tohoto pole je možné vyhledávat názvy akcí či slovní spojení v názvech akcí obsažená (např. Hell Tour 2009).


Pole Styly

Pokud vás zajímá konkrétní styl nebo styly, lze je vyjmenovat do tohoto pole. Styly nebo části jejich názvů se oddělují čárkami a lze je vybrat z rozbalovacích nabídek obsahujících styly zastoupené na akcích, které prozatím neproběhly. Příklad: Zajímá nás veškerá metalová a corová hudba a vše, co je progresivní. Do tohoto pole tedy napíšeme: metal, core, progressive.


Pole Kapely

Pokud vás zajímají konkrétní kapely, do tohoto pole můžete zadat jejich seznam. Jednotlivé položky musí být odděleny čárkami a lze je vypsat ručně nebo vybrat z rozbalovací nabídky obsahující kapely vystupující na akcích, které prozatím neproběhly. Samohlásky s přehláskou se dají zadat pomocí kódů ve volbě Znaky, většinou však postačí nahradit přehlasované písmeno nepřehlasovaným.


Pole Místa

Do tohoto pole lze zadat seznam míst konání (klubů, stadionů apod.). Jednotlivé položky je možné vypsat ručně nebo vybrat z rozbalovací nabídky obsahující místa pro něž existuje neproběhlá akce a musí být odděleny čárkami. Příklad: Zajímají nás pouze koncerty konané na místech Stadion B a Klub A. Do tohoto pole tedy napíšeme: Stadion B, Klub A.


Pole Lokace

Do tohoto pole lze zadat seznam městských částí či vesnic na které chceme vyhledávání omezit. Jednotlivé položky je možné vypsat ručně nebo vybrat z rozbalovací nabídky obsahující lokace pro něž existuje neproběhlá akce a musí být odděleny čárkami. Příklad: Zajímají nás pouze koncerty konané na Praze 1 a Praze 2. Do tohoto pole tedy napíšeme: Praha 1, Praha 2.


Pole Okresy

Do tohoto pole lze zadat seznam okresů na které chceme vyhledávání omezit. Jednotlivé položky je možné vypsat ručně nebo vybrat z rozbalovací nabídky obsahující okresy pro něž existuje neproběhlá akce a musí být odděleny čárkami.


Pole Kraj

V rolovací nabídce lze vybrat kraj na který chceme vyhledávání omezit. Pokud v rozbalovací nabídce nějaký kraj chybí, znamená to, že v databázi pro něj neexistuje žádná neproběhlá akce.


Pole Popis

Pomocí tohoto pole je možné vyhledávat akce na základě slov či útržků textu obsažených v případném popisu akce.


Tlačítko Přidat

Pomocí těchto tlačítek lze přidat do výběru položku právě zvolenou v příslušné rozbalovací nabídce.


Tlačítko Reset

Pomocí těchto tlačítek lze vymazat obsah příslušného pole.


Tlačítko Vyhledat

Pomocí tohoto tlačítka se spustí vyhledávání akcí podle vámi zadaných kritérií.


Odkaz Hlášení

Pomocí tohoto odkazu se lze přepnout do vyhledávání akcí z celého území Čech a Moravy nahlášených kapelami, produkcemi a kluby.


Odkaz Kapely

Pomocí tohoto odkazu se lze přepnout do vyhledávání kapel podle vámi zadaných kritérií.


Odkaz Místa

Pomocí tohoto odkazu se lze přepnout do vyhledávání míst podle vámi zadaných kritérií.


Odkaz Styly

Pomocí tohoto odkazu se lze přepnout do vyhledávání stylů podle vámi zadaných kritérií.


Pokud je u vyhledané akce uveden čas začátku 18:00, může se jednat pouze o přibližný čas, protože jej pořadatel neuvádí nebo v okamžiku aktualizace naší databáze nebyl uveden.


Pokud je u vyhledané akce uvedena cena za vstup 100,-, může se jednat pouze o přibližnou hodnotu, protože pořadatel tento údaj neuvádí nebo v okamžiku aktualizace naší databáze nebyl uveden.